مجموعۀ کتاب‌های “راهنمای متون کلاسیک”

210,000 تومان

 

شامل کتاب‌های:

  • راهنمای خواندن “بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق” کانت
  • راهنمای خواندن “شهریار” ماکیاوللی
  • راهنمای خواندن “عناصر فلسفۀ حق” هگل
  • راهنمای خواندن “قرارداد اجتماعی” روسو
  • راهنمای خواندن “لویاتان” هابز
  • راهنمای خواندن “نظریه‌ای در باب عدالت” رالز
  • راهنمای خواندن “نیکوماخوسی” ارسطو