نشانی: تهران، خیابان شهیدبهشتی، خیابان پاکستان، کوچۀ حافظی، پلاک ۳۰

شمارۀ تماس: ۸۸۸۵۴۴۹۸ و ۶-۸۸۵۲۶۳۷۳